Informacje

Regulamin strony


Przed rozpoczęciem korzystania z naszej witryny prosimy zapoznać się z poniższymi warunkami. Jeżeli użytkownik nie akceptuje tych warunków (zwanych dalej "warunkami") nie należy korzystać z niniejszej witryny.

Korzystanie z witryny

AKCENT-MUSIC Zenon Martyniuk  udziela zgody na przeglądanie i korzystanie z zasobów witryny pod warunkiem uwzględnienia wszystkich praw autorskich. Użytkownik może wykorzystywać je jedynie w celach osobistych, nie może ich powielać, udostępniać publicznie ani w inny sposób rozpowszechniać lub wykorzystywać. Zwartość witryny podlega prawom autorskim i ochronie prawnej. Nazwy firm i produktów wymienione są w celach informacyjnych i są chronione odpowiednimi prawami.

Odnośniki do innych witryn w sieci zamieszczone na tej witrynie służą ułatwieniu nawigacji. AKCENT-MUSIC Zenon Martyniuk  nie kontroluje zawartości tych witryn i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Użytkownik łączy się z nimi na własną odpowiedzialność.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Materiały dostępne na tej witrynie są dostarczone w formie takiej, w jakiej są, ze wszystkimi swymi błędami i bez żadnych gwarancji, w tym gwarancji jakości handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności własności intelektualnej. AKCENT-MUSIC Zenon Martyniuk nie gwarantuje dokładności, aktualności ani kompletności tych materiałów oraz może bez uprzedniego powiadamiania dokonywać w nich zmian.

Materiały autorskie takie jak: zdjęcia z koncertów, informacje o koncertach pochodzą z ogólnodostępnej sieci internet i są wykorzystywane w celach informacyjnych, nie naruszają praw autorskich i stanowią właśność ich autorów.  

Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik korzysta z witryny na własną odpowiedzialność. W żadnym wypadku firma AKCENT-MUSIC Zenon Martyniuk, jej dostawcy ani firmy trzecie wymienione na tej witrynie nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane przez użycie albo niemożność użycia tej witryny lub witryn z nią połączonych. Koszty związane z operacjami koniecznymi do przeprowadzenia w wyniku korzystania z tych witryn ponosi użytkownik.

AKCENT-MUSIC Zenon Martyniuk zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszych warunkach w dowolnym czasie i bez powiadomienia, dlatego należy okresowo odwiedzać tę stronę w celu sprawdzenia aktualnych zapisów na niej zawartych